Tu tập thân tâm – HT. Thích Viên Giác

Chỉ tu tập thân hay ngược lại chỉ tu tập tâm thì đều rơi vào cực đoan. Con đường Chánh Pháp tu tập thân tâm của Phật chính là trung đạo thoát khỏi khổ đau.

Tu tập thân tâm – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác