Sự cho và phẩm chất của đời sống | HT. Thích Viên Giác

Sự cho với động cơ như thế nào sẽ thể hiện phẩm chất đời sống của chính người đó. Đức Phật cho biết tất cả cũng gồm có 8 động lực bố thí…

Người cho sẽ có nhiều động cơ khác nhau ở bên trong, dù mục đích đều là sẽ giúp cho người khác. Vậy sự cho hay bố thí như thế nào sẽ thể hiện được phẩm chất đời sống của người đó. Có 8 động cơ (động lực) về sự bố thí được Đức Phật giảng như sau: