#10 điều nên đàm luận – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Đức Phật dạy có 10 điều nên đàm luận – Đó là: Thiểu dục, Tri túc, Viễn ly, Không tụ hội, Tinh tấn, Giới, Định, Trí tuệ, Giải thoát, Tri kiến giải thoát.

Để có thể hiểu thấu rõ tường tận 10 đề tài này như thế nào? Kính mời quý Phật tử lắng lòng nghe bài giảng của Hòa Thượng trụ trì chùa Từ Tân về “Những Điều Nên Đàm Luận”.

10 đề tài nên đàm luận – Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác