Ứng Dụng Thiền Để Thay Đổi Cuộc Sống – HT Thích Viên Giác

Ngày 22/09/2019, trong khóa tu 1 Ngày An Lạc lần 8 tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Viên …

Ngày 22/09/2019, trong khóa tu 1 Ngày An Lạc lần 8 tại Việt Nam Quốc Tự, Hòa thượng Thích Viên Giác đã thuyết giảng về đề tài: “Ứng Dụng Thiền Để Thay Đổi Cuộc Sống” cho gần 600 người tham dự.

Ứng Dụng Thiền Để Thay Đổi Cuộc Sống – HT Thích Viên Giác