Phần 5: Công hạnh – Đạo đức và lối sống của người Phật tử

Công hạnh của người Phật tử chính là việc xây dựng và tích lũy những phẩm chất tốt đẹp trong chính đời sống hàng ngày không chỉ có hư danh.

Người Phật tử không phải chỉ có cái danh, mà còn có công hạnh tương ứng. Nên cần phải xây dựng và tích lũy phẩm chất tốt đẹp cho mình – Gọi là công hạnh của người Phật tử. Đó là:

#1. Sự cúng dường:

Người Phật tử có đức hạnh cúng dường, dâng lên Tam Bảo với tất cả lòng thành kính của mình. Đối tượng cúng dường: Tam Bảo – Phật, Pháp, Tăng.

Ai cúng dường Tam Bảo thì nối kết đời này đời sau, định hướng bình an, tích lũy công đức. Công đức là năng lượng thiện lành xây dựng cuộc sống bình an, phát triển. Cúng dường Tam Bảo có phước, có công đức.

Cúng dường Tam Bảo là ruộng phước xây dựng công đức đời này đời sau:

  • Ruộng thứ nhất là ĐỨC ĐIỀN – ruộng công đức.
  • Ruộng thứ 2 là ÂN ĐIỀN. Cúng dường cha mẹ, ruộng phước đức tri ân người sinh ra minh, đưa mình đến với cuộc sống này.
  • Ruộng thứ 3 là BI ĐIỀN – tình yêu thương, san sẻ sẽ đưa đến phước đức.

Vì sao đức điền cao cả nhất? Vì đức này vượt thoát sinh tử, đau khổ của cuộc đời, hoàn thiện của bản thân, hiển lộ Phật tính đắc được đạo quả, giải quyết được vấn đề nền tảng của khổ đau.

Người nào cúng dường Tam Bảo công đức ngày càng lớn, trí tuệ ngày càng sáng, giải quyết vấn đề đau khổ nhanh hơn.

#2. Bố thí:

Công hạnh hằng ngày người Phật tử thường làm. Chia sẻ những giá trị vật chất, tinh thần cho tha nhân với ước mong mọi người được sống an lạc, an lành và hạnh phúc. Học hạnh bố thí để mở rộng tấm lòng, tính ích kỷ sẽ làm cho dục vọng, bản ngã tăng lên, đi ngược lại toàn bộ giá trị của Phật.

Bố thí, chia sẻ làm tâm được mở rộng, lòng tham bớt đi, sự tu tập đúng hướng. Khi bố thí sẽ tạo duyên lành với chúng sinh, chuyển nghiệp, cải thiện đời sống của mình. Nghiệp tốt đưa đến sự no đủ.

Bố thí có 3 loại: Tài thí, Pháp thí, Vô úy thí.

#3. Hồi hướng công đức:

Đây là công hạnh hằng ngày của người Phật tử. Thí dụ ta làm 1 việc phước gì đó ta hồi hướng công đức cho cha mẹ bình an, mạnh khỏe, cha mẹ 7 đời siêu sinh lạc quốc. Một việc công đức ta làm theo tiến trình nhân nào quả nấy. Không hồi hướng thì quả theo hướng tự nhiên, vận động tự nhiên.

Người Phật tử có tâm nguyện hồi hướng công đức do không ích kỷ dù là vô hình (tinh thần) hay hữu hình (vật chất). Nhưng vòng tròn nhân quả thì nó cũng quay lại với mình. Có hồi hướng thì mình định hướng cái nào trước cái nào sau.