Kinh Tứ Niệm Xứ | Thuyết Giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Kinh Tứ Niệm Xứ là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn.

Kinh Tứ Niệm Xứ – đây là phương pháp để tu tập hàng ngày của người Phật tử. Đức Phật dạy: “Đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sinh, vượt khỏi sầu não, diệt trừ khổ ưu, thành tựu chánh trí, chứng ngộ Niết bàn.” – Đó là Bốn Niệm Xứ.

Những cái khốn đốn, lo lắng, buồn phiền, ưu tư, giận hờn của mình – Tất cả các thứ đó nó đều nằm trong các lĩnh vực ở trong Thân và Tâm của mình. Được chia ra thành 4 lĩnh vực – Thân, Thọ, Tâm, Pháp. Đây là bốn lĩnh vực mà chúng ta cần phải quán niệm và kiểm soát thường xuyên.