Phần 3: Tập Đế [Tứ Diệu Đế] – Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Tập Đế tức là chân lý hay sự thật về nguyên nhân gây ra sự đau khổ. Cụ thể chính là sự chấp thủ vào năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức).

Đế thứ hai trong Tứ Diệu Đế chính là Tập Đế. Tập Đế tức là chân lý (sự thật) về nguyên nhân của khổ. Như đã đề cập sơ ở phần trước thì 5 thủ uẩn là nguyên nhân của khổ. Tức là chấp thủ vào năm uẩn (sắc, thọ, tưởng, hành, thức) là khổ.