[Hỏi Đáp] Những Hạnh tương ứng Hạnh Phật | HT. Thích Viên Giác

Lễ Phật – Niệm Phật – Trì giới – Khán kinh – Tọa thiền – Tham thiền – Thuyết pháp chính là những Hạnh tương ứng Hạnh Phật được tóm lược lại.

Dạ, Tổ sư Trần Thái Tông đã tóm lược con đường tu Phật như sau:
Lễ Phật giả, kính Phật chi đức
Niệm Phật giả, cảm Phật chi ân
Trì giới giả, hành Phật chi hạnh
Khán kinh giả, minh Phật chi lý
Tọa thiền giả, đạt Phật chi cảnh
Tham thiền giả, hợp Phật chi tâm
Thuyết pháp giả, mãn Phật chi nguyện.”
Kính xin Thầy diễn giải cho chúng con hiểu rõ ạ.

Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã trả lời câu hỏi này trong buổi Pháp đàm online trên Zoom (09/12/2021)