Hạnh viễn ly – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Chúng sinh đau khổ không phải vì thiếu các bậc đạo sư, mà do nhiều đạo sư chưa đủ năng lực. Giải quyết tận gốc thì việc tu tập hạnh viễn ly là rất cần thiết.

Tu tập hạnh viễn ly, mới nhìn qua có vẻ như trốn đời tiêu cực, lo cho mình. Nhưng thật ra, đối với một người xuất gia, tâm lực, trí lực còn yếu thì phải lo tu tập để tăng trưởng đạo lực. Nếu chưa đủ năng lực mà lo lăng xăng cứu độ chúng sinh hay hoạt động Phật sự, bề ngoài thì có vẻ tích cực nhưng nội dung thì rối loạn nhiều hơn…

Tu tập hạnh viễn ly – Kinh Di Giáo – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác