Nghĩ sâu về ân tình cha mẹ | HT. Thích Viên Giác

Đã là con người thì đạo hiếu luôn được đặt lên hàng đầu. Bởi những giá trị của ân tình cha mẹ là không thể đong đếm hay đo lường được…