Hành trình của Thiện Tài Đồng Tử – HT. Thích Viên Giác

Hành trình của Thiện Tài Đồng Tử là một hành trình rất dài để học hỏi các đạo lý, tìm kiếm chân lý – đạt được sự thấu hiểu sâu sắc về hạnh phúc.