Cuộc đời tương đối | Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác

Cuộc đời là vô thường nên tất cả sự vật, sự việc chỉ là tương đối, không có cái gì là thường hằng – Kể cả cảm xúc và tình cảm của chúng ta.