Phần 1: Kinh Chuyển Pháp Luân [Tứ Diệu Đế] – HT. Thích Viên Giác

“Kinh Chuyển Pháp Luân” chính là Pháp cơ bản nhất, là bản kinh cổ nhất đã được kết tập và lưu trữ từ xưa đến giờ – Gần 3000 năm.

Bài kinh này gọi là: “Kinh Chuyển Pháp Luân” (Luân: Bánh xe, Pháp: Giáo pháp, Chuyển: Vận động – tức là: Kinh Bánh Xe Pháp Quay hay Quay Bánh Xe Pháp).
Có nghĩa là khi Đức Phật thành Phật thì chỉ mới có Phật chứ chưa có Pháp. Và bài thuyết pháp đầu tiên này trở thành nền tảng cho giáo pháp có mặt trên cuộc đời này – Cho nên đây được gọi là Pháp. Chúng ta quy y Phật rồi quy y Pháp, mà nói cô động tức là bài pháp đầu tiên này.
Kinh Chuyển Pháp Luân đã có mặt và lưu giữ từ xưa đến giờ – Đây là bản kinh cổ.