Báo hiếu cha mẹ như thế nào mới đúng? – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Đạo hiếu là nền tảng đạo đức tốt đẹp, là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam. Nhưng để báo hiếu cho mẹ cha thì phải làm sao mới đúng và thật sự xứng đáng?

Báo hiếu cha mẹ như thế nào? – Hòa Thượng Thích Viên Giác

Tất cả những con người trong xã hội để có được nền tảng đạo đức tốt đẹp thì đều phải thực hành đạo hiếu. Đó là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt Nam.

– Đức Phật đã dạy rằng:

“Ân cha lành cao như núi Chúa, đức mẹ hiền sâu tợ biển khơi.
Dầu cho dâng cả một đời, cũng không trả được ân người sinh ra.”

– Cũng tương tự như vậy, trong ca dao Việt Nam có câu:

“Công cha như núi ngất trời, nghĩa mẹ như nước ở ngoài biển đông.
Núi cao biển rộng mênh mông, cù lao chín chữ ghi lòng ai ơi.”

Công ơn của cha của mẹ lớn lao là như thế, vậy chúng ta phải làm sao mới báo đáp được thâm ân này?