Phần 8: Mười hạnh không cầu 2 (5-10) – Đạo đức và lối sống của người Phật tử

10 Hạnh không cầu của người Phật tử (Mười điều tâm niệm): Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh …

10 Hạnh không cầu của người Phật tử (Mười điều tâm niệm):

  1. Nghĩ đến thân thể đừng cầu không bệnh khổ, vì không bệnh khổ thì dục vọng dễ sinh.
  2. Ở đời đừng cầu không hoạn nạn, vì không hoạn nạn thì kiêu sa nổi dậy.
  3. Cứu xét tâm tánh đừng cầu không khúc mắc, vì không khúc mắc thì sở học không thấu đáo.
  4. Xây dựng đạo hạnh đừng cầu không bị ma chướng, vì không bị ma chướng thì chí nguyện không kiên cường.
  5. Làm việc đừng mong dễ thành, vì dễ thành thì lòng khinh thường, kiêu ngạo.
  6. Giao tiếp đừng cầu lợi mình, vì cầu lợi mình thì mất đạo nghĩa.
  7. Với người đừng mong tất cả đều thuận theo ý mình, vì thuận theo ý mình thì lòng tất kiêu căng.
  8. Thi ân đừng cầu đền đáp, vì cầu đền đáp là thi ân thì ý có mưu đồ.
  9. Thấy lợi đừng nhúng vào, vì nhúng vào thì si mê ắt phải động.
  10. Oan ức không cần biện bạch, vì biện bạch là nhân ngã chưa xả.

Phật dạy: “Lấy bệnh khổ làm thuốc tiên. Lấy hoạn nạn làm giải thoát. Lấy khúc mắt làm thú vị. Lấy ma quân làm bạn đạo. Lấy khó khăn làm thích thú. Lấy kẻ tệ bạc làm người giúp đỡ. Lấy người chống đối làm nơi giao du. Coi thi ân như đôi dép bỏ. Lấy sự xả lợi làm vinh hoa. Lấy oan ức làm cửa ngỏ đạo hạnh.”
Nên chấp nhận trở ngại thì lại càng thông suốt. Còn cầu mong thông suốt thù lại bị trở ngại.
“Không có áp lực, không có kim cương” (Ngạn Ngữ)