Khuyến tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai (7) | HT. Thích Viên Giác

Vào ngày 17/09/2020, nhân Khóa tu Bát Quan Trai, Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã dành đôi lời khuyến tấn dành cho Đạo tràng tại đây.