Khuyến tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai (3) | HT. Thích Viên Giác

Đây là đôi lời khuyến tấn Đạo tràng của Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác trong khóa tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân vào ngày 29/11/2020.