Học Hạnh Quan Âm Bồ Tát – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Có 4 mục đích mà người Phật tử thường cầu nguyện, hướng về và học tập theo uy lực và đức hạnh của Bồ Tát Quán Thế Âm. Đó cũng là những điều ta cần biết rõ.

Học Hạnh Quan Âm Bồ Tát – Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác
Lễ Vía Đức Bồ Tát Quán Thế Âm (19/09 ÂL – 17/10/2019) – Tại Thiền Thất Hương Vân

Chúng ta thường cầu nguyện và nương nhờ vào uy lực và công hạnh của Đức Bồ Tát Quán Thế Âm. Qua đó cũng vừa để tăng trưởng những đạo lực cao cả ở trong mỗi người. Khi chúng ta đảnh lễ Đức Bồ Tát thì có 4 mục đích mà người Phật tử thường hướng về. Bốn mục đích này cũng chính là 4 năng lực mà Đức Quan Âm Bồ Tát có được trong sự giác ngộ và hành đạo cứu khổ chúng sinh của Ngài. Chúng ta mong có được bốn uy lực này ở nơi Bồ Tát cũng chỉ nhắm mục đích để cuộc sống bớt đi tối tăm, rối loạn và sự chìm vào trong biển khổ đầy những tham sân si.
Khi niệm Bồ Tát và cầu nguyện như thế nào thì đó là vấn đề mà chúng ta cần phải chú ý… Đó là điều mà người Phật tử chúng ta cần phải biết rõ và thiết lập.