Hình ảnh Đạo tràng Thiền khí công Cúng Dường Trai Tăng

Ngày 19/07/2014 ( DL ) khoảng 30 đạo hữu của Đạo Tràng Thiền – Khí Công Chùa Từ Tân đã đại diện …

Ngày 19/07/2014 ( DL ) khoảng 30 đạo hữu của Đạo Tràng Thiền – Khí Công Chùa Từ Tân đã đại diện đạo tràng thực hiện nghi thức cúng dường Trai Tăng tại chùa Từ Tân.