5 Phương thức đoạn trừ hiềm hận | HT. Thích Viên Giác

5 Phương thức đoạn trừ hiềm hận theo lời Phật dạy này sẽ hỗ trợ rất nhiều trên con đường diệt trừ Tham-Sân-Si đầy khó khăn và thử thách.

Chúng ta tới chùa để làm gì? – Để tu, để học và nhất là để diệt khổ. Bởi đạo Phật chính là đạo giải thoát khổ đau. Mà nguyên nhân khổ đau là gì? – Chính là Tham-Sân-Si! Vậy thì chúng ta cần phải đoạn trừ Tham-Sân-Si để có được đời sống an vui hạnh phúc. Biết vậy, nhưng không phải dễ mà đoạn trừ được. Trong nội dung bài giảng này Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác sẽ nói về 5 phương pháp đoạn trừ hiềm hận theo lời Phật dạy.