Trả lời câu hỏi cho CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân

Hòa Thượng Thích Viên Giác trả lời câu hỏi
(Giảng trong buổi sinh hoạt của CLB Thanh Niên Phật Tử tại Chùa Từ Tân)