[Tọa Đàm] Ý Nghĩa Biểu Tượng Đản Sanh [Phật Đản 2563]

Sự kiện Phật Đản Sanh chứa đựng nhiều ý nghĩa biểu tượng cao sâu và đã được đề cập cũng như giải đáp rõ trong buổi tọa đàm này.

Sự kiện Phật Đản Sanh được truyền lại thật ra có chứa đựng rất nhiều ý nghĩa biểu tượng cao sâu mà không phải ai cũng hiểu biết được. Đâu là những biểu tượng được đề cập và giải đáp trong buổi tọa đàm này?