Thành tựu công đức trí tuệ – Công đức không hý luận

Thành tựu công đức trí tuệ và thành tựu công đức không hý luận – Có thể xem chúng tương đương với tuệ học trong bát chánh đạo là chánh kiến và chánh tư duy.

Thành tựu công đức trí tuệ – Thành tựu công đức không hý luận – HT. Thích Viên Giác