Sức mạnh của người phụ nữ – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Người phụ nữ có rất nhiều uy lực và sức mạnh nếu hội đủ những điều cần thiết. Nếu người phụ nữ có 5 sức mạnh này thì sẽ sống mà không phải sợ hãi – Đó là gì?

5 sức mạnh của người phụ nữ – Thuyết giảng: Thầy Thích Viên Giác