Pháp Kính (Gương Pháp) – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Pháp kính (gương pháp) là chuẩn chung để so sánh, đối chiếu và có thể tự tuyên bố về đời sau của mình đi về đâu một cách chính xác.

Pháp kính được Phật giảng nhằm để cho những Thánh đệ tử sau khi chứng được pháp nghĩa này thì có thể tự mình tuyên bố về đời sau của mình. Pháp kính (hay gương pháp) chính là cái chuẩn được đưa ra để mà so sánh đối chiếu để biết mình sẽ đi về đâu sau khi chết.