Lời sách tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai | HT. Thích Viên Giác

Đây là những lời sách tấn của Sư Phụ Trụ Trì dành cho Đạo tràng tu Bát quan trai nhân khóa tu đầu tiên mở lại sau thời gian dịch bệnh (17/03/2022).