Lời khuyến tấn với Đạo tràng Bát Quan Trai – HT. Thích Viên Giác

Hòa Thượng Thích Viên Giác đã có đôi lời khuyến tấn đối với Đạo tràng trong khóa tu Bát Quan …

Hòa Thượng Thích Viên Giác đã có đôi lời khuyến tấn đối với Đạo tràng trong khóa tu Bát Quan Trai tại chùa Từ Tân ngày 29/09/2019. Và đó cũng là lời khuyến tấn cho tất cả chúng ta – những người đang tu học Phật.

Lời khuyến tấn với Đạo tràng Bát Quan Trai