Khuyến tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai (8) | HT. Thích Viên Giác

Đây là những lời khuyến tấn của Hòa Thượng thượng Viên hạ Giác dành cho Đạo tràng tu Bát quan trai tại chùa Từ Tân, ngày 26/04/2021.