Khuyến tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai (5) | HT. Thích Viên Giác

Vào ngày 13/03/2021 Sư Phụ Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác đã có đôi lời khuyến tấn dành cho Đạo tràng tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân.