Khuyến tấn Đạo Tràng Tu Bát Quan Trai (4) | HT. Thích Viên Giác

Đây cũng là những là khuyến tấn của Hòa Thượng Thượng Viên Hạ Giác dành cho Đạo tràng tu Bát Quan Trai tại Chùa Từ Tân ngày 28/10/2019.