Hình ảnh buổi giao lưu Khoa hoằng pháp cùng với CLB Thanh niên Phật Tử Chùa Từ Tân

Hình  ảnh buổi giao lưu Khoa hoằng pháp cùng với CLB Thanh niên Phật Tử Chùa Từ Tân

Hình  ảnh buổi giao lưu Khoa hoằng pháp cùng với CLB Thanh niên Phật Tử Chùa Từ Tân