Chú tâm cảnh giác – HT. Thích Viên Giác

Để phát triển trí tuệ thì việc chú tâm cảnh giác là rất cần thiết. Không nên để bị dẫn dắt và chi phối quá nhiều bởi những việc xung quanh trong cuộc sống.

Chú tâm cảnh giác – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác