Chăm sóc sức khỏe và cảm xúc | HT. Thích Viên Giác

Chúng ta cần chủ động trong việc chăm sóc sức khỏe và cảm xúc. Có như vậy mới giúp chúng ta có đủ tố chất để phát triển trong tương lai.