Tâm an bình là nền tảng của Hạnh phúc – HT. Thích Viên Giác

Tâm an bình là nền tảng của hạnh phúc – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác
(Khóa tu Đời Sống Tĩnh Thức lần thứ 13 tại Thiền Thất Hương Vân)