Mong cầu thánh thiện | Thuyết Giảng: HT. Thích Viên Giác

Mong cầu thánh thiện (thánh cầu) chính là không cầu sanh – già – bệnh – chết, hay không chấp thủ vào bất cứ thứ gì mà mình có trong tay.

Ái dục làm cho con người chìm xuống. Và sự mong cầu về dục chính là mong cầu phàm tục – mong cầu cái sanh, già, bệnh, chết. Cho nên không thể nào thoát khỏi được sanh – già – bệnh – chết, chuốc lấy sự đau khổ và phiền muộn. Ngược lại mong cầu thánh thiện (thánh cầu) chính là không cầu sanh – già – bệnh – chết. Tức là mình không chấp thủ vào những gì mà mình có trong tay. Không có cái nào là ta và cũng không có cái nào là của ta cả. Nếu nó đến thì mình cứ tiếp, còn nếu nó đi thì mình cứ đưa.