Kinh Người Áo Trắng – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Người Phật tử chân chính (Người Áo Trắng) biết hộ trì 5 giới và tu tập 4 tâm cao đẹp thì sẽ đạt được những bước tiến xa trên đường tu tập.

Người Phật tử chân chính (Người Áo Trắng) là người luôn quyết tâm giữ gìn những phẩm chất tốt đẹp trong tâm. Nếu Vị đệ tử áo trắng biết hộ trì 5 giới và tu tập 4 tâm cao đẹp thì có thể đạt tới rất dễ dàng và không khó khăn gì khả năng an trú hạnh phúc trong hiện tại và biết chắc chắn rằng mình không còn bị đọa lạc vào địa ngục, ngạ quỷ, bàng sinh & các nẻo ác khác trong tương lai, và đắc quả vào dòng thánh.

Vậy vị đệ tử áo trắng hộ trì 5 giới và tu tập 4 tâm cao đẹp như thế nào?

Năm giới của Người đệ tử áo trắng đó là:

  1. Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự giết hại, chấm dứt sự giết hại, buông bỏ khí giới, biết hổ biết thẹn, tập từ tập bi, bảo hộ cho mọi loài sinh vật, kể cả các loại côn trùng.
  2. Vị đệ tử áo trắng xa lìa sự không cho mà lấy, chấm dứt sự không cho mà lấy, thường ưa bố thí, tìm niềm vui trong sự bố thí và bố thí mà không cầu đền đáp.
  3. Vị đệ tử áo trắng xa lìa tà dâm, chấm dứt sự tà dâm, bảo vệ cho bất cứ ai, dù người ấy nằm trong sự bảo hộ của cha, mẹ, hoặc cả cha lẫn mẹ, hoặc chị em, hoặc anh em, hoặc cha mẹ bên sui gia, hoặc gia đình sui gia, hoặc bởi người đồng tính, hoặc là vợ con hay chồng con kẻ khác, kể cả kẻ bị cuồng dâm khủng bố, hoặc kẻ bán phấn buôn hương.
  4. Vị đệ tử áo trắng xa lìa nói dối, chấm dứt sự nói dối, chỉ nói sự thật, tìm niềm vui trong sự nói lên sự thật, an trú nơi sự thật không lúc nào đổi dời, có thể được tin cậy hoàn toàn và không bao giờ dám miệt thị kẻ khác.
  5. Vị đệ tử áo trắng xa lìa rượu, chấm dứt sự uống rượu, diệt trừ tận gốc thói quen uống rượu.

Bốn tâm niệm cao đẹp người Phật tử luôn thực tập chính là:

  1. Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Như Lai
  2. Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Pháp
  3. Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Tăng
  4. Vị đệ tử áo trắng thực tập quán niệm về Giới