Hành trình năm mới | Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Hành trình năm mới để giúp hoàn thiện bản thân là những lời sách tấn của Sư Phụ Trụ Trì dành cho các bạn trẻ CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân.

Giảng trong buổi tu học đầu năm của CLB Thanh Niên Phật Tử Từ Tân, ngày 13/02/2022