Hạnh Nhẫn Nhục – Thuyết giảng: HT. Thích Viên Giác

Hạnh Nhẫn Nhục là đỉnh cao của đạo đức, đưa đến công đức vô lượng là phát triển được lòng từ bi. Vì sao như vậy? Sao chúng ta lại rất khó để nuôi dưỡng lòng từ bi?

Dù luôn nói đến lòng từ bi, nhưng mà ta cứ thương người của mình hoặc những người thương mình nhiều hơn. Ngược lại mình cũng không thể thương được những người ghét mình, người hại mình, hay kẻ thù của mình. Lý do chính là bởi vì tình thương của chúng ta chỉ nằm ở chỗ đối đãi hoặc trao đổi có điều kiện mà thôi. Chỉ khi đạt được Đức Hạnh Nhẫn Nhục thì mình mới đạt được tình thương vô điều kiện.

Thuyết giảng: Hòa Thượng Thích Viên Giác