Lời Phật Dạy

Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại. …

  • Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình.
  • Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại.
  • Sai lầm lớn nhất của đời là đánh mất chính mình.